Beste bezoekers,

Autimismus vzw geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor het verwerken van uw bestellingen en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 1 september 2021, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij die gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met ons. 

Over de gegevensverwerking 

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn. 

Webwinkelsoftware 

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van LiteCart. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden NIET met deze partij gedeeld. LiteCart heeft geen toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij kunnen uw gegevens nooit gebruiken.

Webhosting en e-mail 

Wij nemen webhosting- en emaildiensten af van neostrada. Neostrada verwerkt persoonsgegevens namens ons maar gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens maar gegevens om de diensten te doen werken. Neostrada heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Neostrada is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht. 

Onze website maakt gebruik van neostrada, een derde partij die het e-mailverkeer afkomstig van onze website en het verzenden van eventuele nieuwsbrieven afhandelt. Alle bevestigingsmails die u ontvangt van onze website en webformulieren worden verzonden via de servers van neostrada. Neostrada heeft geen toegang tot het email verkeer zelf en kan uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken.

In elke nieuwsbrief die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de mogelijkheid om u uit te schrijven. Als u dat vraagt zal u geen e-mail meer van onze website ontvangen.

Verzenden en logistiek 

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket te kunnen afhalen op een vooraf afgesproken locatie. Dat gebeurt bij bestuursleden van Autimismus zelf. 

Betalingen

Voor het afhandelen van de betalingen in onze webwinkel maken wij uitsluitend gebruik van bankoverschrijvingen. De banken verwerken uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Alle banken hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Banken behouden zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de banken-dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Banken bewaren uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan

Facturatie en boekhouden 

Wij hebben, naast de persoonsgegevens die gekoppeld zijn aan uw betaling, geen andere gegevens nodig voor het verwerken van uw bestelling in onze boekhouding.

Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Autimismus vzw heeft de nodige technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik. Autimismus vzw is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. Autimismus vzw gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Doel van de gegevensverwerking 

Algemeen doel van de verwerking 

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw verzoek – op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en Autimismus vzw of een eed of wettelijke verplichting. 

Automatisch verzamelde gegevens 

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, soort webbrowser en Besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens. Zie onze cookie policy.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek 

In voorkomende gevallen kan op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten. 

Bewaartermijnen 

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Wij verbinden er ons toe dat alle gegevens die verwerkt worden via de webshop, een maand na het afsluiten van de laatste bestellingen worden verwijderd. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij eventuele facturen (die we slechts maken indien u daar uitdrukkelijk om verzoekt) met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd. 

Uw rechten 

Op grond van de geldende nationale en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. 

In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machine leesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. 

U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde autoriteiten als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken. 

Inzagerecht 

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan het secretariaat van Autimismus vzw. U ontvangt dan binnen 10 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen. 

Rectificatierecht 

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan het secretariaat van Autimismus vzw. U ontvangt dan binnen 10 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast. 

Recht op beperking van de verwerking 

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan het secretariaat van Autimismus vzw. U ontvangt dan binnen 10 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt. 

Recht op overdraagbaarheid 

Dit recht houdt in dat u enerzijds uw persoonsgegevens kan opvragen in een gestructureerde format en anderzijds deze eenvoudig kan overdragen van de ene verwerkingsverantwoordelijke naar de andere. U kunt een verzoek met die strekking doen aan het secretariaat van Autimismus vzw. U ontvangt dan binnen 10 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kan Autimismus vzw in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd. 

Recht van bezwaar en overige rechten 

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met het secretariaat van Autimismus vzw. 

Wijzigingen in het privacybeleid 

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte. 

Contactgegevens

mailto:autimismus@vzwshop.online

of

mailto:info@autimismus.be